OBS: Den nye sæson 2017,  starter i uge 36.

               Idræt om dagen og Motionsdamer træner i Kvaglund hallen.

              Alle andre hold træner i gymnastiksalen på Kvaglundskolen.

Vedtægter

§ 1
Navn og hjemsted       
Foreningens navn er Kvaglund IF- Gymnastik (KIF-Gymnastik), og foreningen er medlem af KIF Samvirke, som formanden er fast medlem af.
 
Foreningens hjemsted er Kvaglund i Esbjerg Kommune.
§ 2
Formål
Foreningens formål er at arbejde for udbredelse og fremme af gymnastikken i Kvaglund.
§ 3
Medlemskab og organisation
Foreningen er medlem af Esbjerg Idrætsforbund og er underlagt forbundets love og bestemmelser. Foreningen er ligeledes med i KIF Samvirke.
§ 4
Medlemmer
Som aktive medlemmer optages enhver, som interesserer sig for foreningens aktiviteter, og som vil være villig til at overholde foreningens vedtægter og bestemmelser, samt betale de for foreningen fastsatte kontingenter m.v..
 
Som passive medlemmer kan optages alle, som har interesse for foreningen.
§ 5
Udmeldelse/ eksklusion
Gyldig udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer.
Eksklusion kan ske:
-Når et medlem ikke har betalt kontingent inden 1. november.
-Når et medlem ikke overholder de for foreningen gældende vedtægter og bestemmelser.
-Når et medlem opfører sig usportsligt eller når særlige forhold giver anledning dertil.
 
Bestyrelsen træffer i alle tilfælde afgørelser om eksklusion.
 
Mindst 2/3 af bestyrelsen skal stemme for eksklusionen.
§ 6
Kontingent
Foreningens bestyrelse fastsætter kontingentet.
Kontingenter skal være betalt inden for de frister, der er fastsat af bestyrelsen.
§ 7
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Indkaldelse til generalforsamling senest 14dg. før generalforsamling.
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
Stemmeret har kun fremmødte medlemmer over 16 år og forældre til medlemmer under 16 år med 1 stemme pr. barn.
 
Passive medlemmer har ingen stemmeret.
 
Kun medlemmer over 18 år er valgbare ved generalforsamlingen.
 
Ved kontingent-restancer taber medlemmet stemmeretten.
§ 8
Dagsorden
Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 
1.       Valg af dirigent
2.       Bestyrelsens beretning
3.       Fremlæggelse af regnskab
4.       Indkomne forslag
5.       Valg til bestyrelsen (valgperioden er 2 år)
a.      Valg af formand (lige år)
b.      Valg af kasserer (ulige år)
c.      Valg af 3 bestyrelsesmedlem (ulige år)
d.      Valg af 2 bestyrelsesmedlem (lige år)
e.      Valg af 2 revisorer (hvert år)
f.        Valg af revisorsuppleant (hvert år)
g.      Valg af suppleant til bestyrelsen (hvert år)
6.       Eventuelt
§ 9
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Skal indkaldes, når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom til bestyrelsen. Begæringen skal indeholde oplysninger om det emne, der ønskes behandlet, og generalforsamlingen skal herefter afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat.
 
For indkaldelse gælder samme regler som ved ordinær generalforsamling – se § 7.
§ 10
Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, se dog § 16.
 
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Afstemningen skal dog foregå skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker dette.
 
En beslutning truffet på en generalforsamling kan ikke behandles igen på samme generalforsamling.
§ 11
Bestyrelse
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse, og den repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i forhold til vedtægterne.
 
Bestyrelsen består af formand, kassere og sekretær samt 2 eller 4 bestyrelsesmedlemmer
 
Formanden eller dennes stedfortræder repræsenterer foreningen i KIF Samvirke.
 
Bestyrelsen vælges skiftevis på den årlige generalforsamling for en 2-årig periode – se § 8. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg, fortsætter automatisk til deres valgperiode er udløbet.
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen er tilstede.
 
Vedtagelsen af beslutninger kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for.
 
Bestyrelsen har pligt til at føre protokol over afholdte møder og referat af generalforsamlingerne.
 
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening, eller ved en af disses forfald af formand eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 12
Foreningens regnskab & midler
Foreningens regnskabsår omfatter 1/4 - 31/3.
 
Regnskabet skal være afsluttet og revideret senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen fremsendes en kopi af det reviderede regnskab til KIF Samvirke.
 
I tilfælde af uforudset underskud eller anden uforsætlig ekstraudgift, som ikke dækkes af de normale midler, kan bestyrelsen rette henvendelse til KIF Samvirke med hensyn til lån, donation eller lignende.
 
Senest 14 dage inden regnskabets begyndelse skal et realistisk budget for det kommende regnskabsår tilsendes KIF Samvirke til udtalelse.
 
Foreningens midler opbevares i anerkendt pengeinstitut eller giro.
 
Nogle af foreningens midler har været opbevaret i firmaet Sydvestjysk Pelsdyrfoder A.m.b.a., Tarphovedvej 58, 6715 Esbjerg N – på konto A942 pga. forrentningsmulighederne.
§ 13
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 kritiske revisorer og en revisorsuppleant.
 
Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
 
Hver af revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 14
Hæftelse
Ingen medlemmer, ej heller bestyrelsesmedlemmer eller udvalgsmedlemmer hæfter med sin formue, hvor foreningen alene hæfter med sin formue. Ingen medlemmer, ej heller bestyrelses- og udvalgsmedlemmer hæfter økonomisk udover kontingentforpligtelser etc.
 
Ingen medlemmer har krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§ 15
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer af enhver art kan kun ske ved simpelt flertal og kun på en ekstraordinær generalforsamling.
§ 16
Opløsning af Foreningen
Opløsning af KIF-Gymnastik kan kun besluttes på 2 efter hinanden afholdte ekstraordinære generalforsamlinger, som er indkaldt i dette øjemed.
 
De 2 ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes med 14 dages mellemrum.
 
Opløsning kan kun ske ved at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på hver generalforsamling stemmer herfor.
 
De 2/3 af de fremmødte medlemmer skal udgøre et flertal af de registrerede medlemmer.
 
I tilfælde af opløsning skal foreningens formue og rekvisitter m.m. overlades til KIF Samvirke, der på forsvarlig måde skal forvalte/opbevare det overladte til brug for en eventuel ny gymnastikafdeling, når mulighederne igen foreligger.
 
I tilfælde af gæld – se § 14.
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 7. maj 2012.
Formand                                 Kasserer